Leonoor Borstlap  |  Praktijk voor Therapie en Coaching  |  Amersfoort

Algemene informatie


Leonoor Borstlap

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Coaching

Telefoon: 06 41 91 44 22

E-mailadres: mail@leonoorborstlap.nlDossiervorming / geheimhouding


Dossiervorming

Voor een goede therapie is het noodzakelijk dat ik, als psychosociaal therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw situatie en je veranderingswensen.


Alleen als dat voor de therapie noodzakelijk is, worden gegevens van andere zorgverleners opgenomen in het dossier. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik dit altijd eerst met jou bespreek en overleg. Benodigde gegevens vraag ik alleen bij de desbetreffende zorgverlener op als ik jouw expliciete en schriftelijke toestemming daarvoor hebt gekregen.


Privacy

Ik waarborg jouw privacy. Dit betekent dat ik:

• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en eventuele medische gegevens

• zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens


Als psychosociaal therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond en/of als ik je verwijs naar een andere behandelaar.

  Dit zal ik altijd eerst met jou bespreken en overleggen. Pas als ik jouw expliciete en schriftelijke toestemming heb gekregen zal ik

  relevante informatie overdragen. Ik vind het vanzelfsprekend dat jij van te voren weet welke informatie ik overdraag.

• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciete en schriftelijk je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WBGO wordt vereist, 15 jaar bewaard.


Privacy m.b.t. email- en telefoongebruik

Zolang als de therapie duurt is het soms nodig om mailcontact en/of sms- en/of whatsapp-contact te hebben (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, vragen om informatie). Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als de therapie is afgerond verwijder ik je mailadres en de inhoudelijke berichten.


Privacy op de nota

Om een goede factuur op te stellen verwerk ik daarop de volgende gegevens:

- je naam, adres en woonplaats

- datum van de therapiesessie

- korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociale therapie’

- kosten van de therapiesessie


Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd als je de nota declareert.


Klachten

Wanneer je niet tevreden bent over de therapie of coaching, bespreek dit dan zo snel mogelijk. Bij voorkeur persoonlijk, maar via email of telefoon is ook mogelijk. We gaan dan samen kijken hoe jouw klacht verholpen kan worden. Indien je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, kun je je richten tot de klachtencommissie van de NVPA.


Incidenten

Als psychosociaal therapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVPA conform de nieuwe wetgeving Wkkg. Ik ben tevens aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).Erkenningen en registraties


NVPA

Het Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.

De praktijk is erkend door het NVPA met als specialisme psychosociale therapie, relatietherapie en counseling. Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz.


RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

RBCZ wil de kwaliteit  bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. 


SCAG

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG) fungeert voor de geschillencommissie in deze sector als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert. Daarnaast stelt de SCAG een vertrouwenspersoon beschikbaar voor de therapeut. 


SKJ

Het Kwaliteitsregister Jeugd is een groeiende, daadkrachtige organisatie, die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de handhaving van die kwaliteit, te waarborgen.

Leonoor Borstlap is beroepsgeregistreerd bij het SKJ.