Privacy & Klachten

Dossiervorming / geheimhouding

Dossiervorming

Voor een goede therapie is het noodzakelijk dat ik, als psychosociaal therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat een door jou ingevuld aanmeldformulier/behandelovereenkomst, aantekeningen gemaakt tijdens de sessies over jouw situatie en je veranderingswensen en – indien van toepassing – een door jou ingevuld toestemmingsformulier voor het opvragen van informatie bij andere zorgverleners.

Alleen als dat voor de therapie noodzakelijk is, worden gegevens van andere zorgverleners opgenomen in het dossier. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik dit altijd eerst met jou bespreek en overleg. Benodigde gegevens vraag ik alleen bij de desbetreffende zorgverlener op als ik jouw expliciete en schriftelijke toestemming daarvoor hebt gekregen.

Privacy

Ik waarborg jouw privacy. Dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en eventuele medische gegevens
  • zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als psychosociaal therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond en/of als ik je verwijs naar een andere behandelaar.
    Dit zal ik altijd eerst met jou bespreken en overleggen. Pas als ik jouw expliciete en schriftelijke toestemming heb gekregen zal ik
    relevante informatie overdragen. Ik vind het vanzelfsprekend dat jij van te voren weet welke informatie ik overdraag.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciete en schriftelijk je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WBGO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Je hebt als cliënt recht op inzage in het dossier, aanpassingen in het dossier en vernietiging van het dossier voor de wettelijke bewaartermijn.

In geval van overlijden van de therapeut worden lopende therapietrajecten overgedragen aan een waarnemend collega-therapeut. Afgesloten dossiers worden eveneens overgedragen om aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. In een dergelijk geval wordt contact met je opgenomen door de waarnemer om te overleggen over wensen met betrekking tot het voortzetten van de therapie en in geval van afgesloten dossiers wordt contact met je opgenomen over wensen met betrekking tot bewaren dan wel vernietiging van het dossier.


Websitehosting: 

Het hostingbedrijf van de website leonoorborstlap.nl verzamelt cookies en vergelijkbare technieken. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de cookieverklaring van Flexwebhosting.nl

Privacy m.b.t. email- en telefoongebruik

Zolang als de therapie duurt is het soms nodig om mailcontact en/of sms- en/of whatsapp-contact te hebben (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, vragen om informatie). Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als de therapie is afgerond verwijder ik je mailadres en de inhoudelijke berichten.

Privacy op de nota

Om een goede factuur op te stellen verwerk ik daarop de volgende gegevens:
– je naam, adres en woonplaats
– datum van de therapiesessie
– korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociale therapie’
– kosten van de therapiesessie

Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd als je de nota declareert.

Klachten

Als psychosociaal therapeut val ik onder de klachtenregeling van de beroepsvereniging NVPA en ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG.

Wanneer je niet tevreden bent over de therapie, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de therapeut Bij voorkeur persoonlijk, maar via email of telefoon is ook mogelijk. We gaan dan samen kijken hoe jouw klacht verholpen kan worden. Meestal lost een goed gesprek de onvrede snel op. Indien je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, kun je je richten tot de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met jou de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.
Heb je een klacht? Neem dan eveneens contact op met de beroepsvereniging om een klachtenformulier in te vullen. Zij informeren de geschillencommissie en/of een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht. De geschillencommissie en/of klachtenfunctionaris neemt contact met je op.

Incidenten

Als psychosociaal therapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVPA conform de nieuwe wetgeving Wkkg. Ik ben tevens aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).